De eerste zetel in het EP van Volt is binnen en dit is alleen maar het begin:) Daarnaast heeft Volt twee lokale zetels in Duitsland weten te bemachtigen.Volt hoek

(for English scroll down)

1 zetel voor Volt!

 

Nu de definitieve uitslagen bekend zijn, weten we het zeker: Volt Duitsland heeft de eerste Volt zetel in het Europees Parlement weten te bemachtigen. Damian, de lijsttrekker van Volt Duitsland en mede-oprichter van Volt, zal ons allemaal de komende vijf jaar vertegenwoordigen in het Europees Parlement. Voor wie hem nog niet kent, hier vinden jullie een kort filmpje waarin hij zichzelf voorstelt.

Lokale zetels

Volt heeft naast deze zetel in het EP nóg twee andere zetels weten te bemachtigen: De eerste lokale zetels zijn al binnen in Wachenheim an der Weinstraße en Mainz

Volgende stappen

Naast het feit dat we op nationaal en lokaal niveau Volt verder uit gaan bouwen, zorgt de EP zetel voor interessante nieuwe stappen op Europees niveau. Het doel om een eigen fractie te vormen in het Europees Parlement is nog niet bereikt. Met 1 zetel voor Volt moeten we gaan kijken hoe we de komende vijf jaar in het EP gaan richten. Daar deze beslissing grote impact zal hebben op de hele beweging zullen de leden overal in Europa hier samen over beslissen (zij krijgen hierover een aparte email). 


En we gaan door!

Bij onze eerste verkiezingen hebben we in Nederland ongeveer 107.000 stemmen gekregen. Helaas niet genoeg voor een zetel in het EP, maar wel een enorme steun in de rug. Met het enthousiasme en de energie die wij hiermee gekregen hebben, gaan we direct door met Volt verder uitbouwen. Vanavond zijn we met een grote groep lokale coördinatoren samengekomen.

Tijdens deze sessie keken we samen terug naar de campagne en sterke groei van de afgelopen maanden om hier samen van te leren én keken we vooruit naar de toekomst van Volt in Nederland. Soortgelijke sessies worden ook in de lokale teams georganiseerd. De toekomst vormen wij allen samen, dus we horen het graag als je mee wilt denken en werken. Neem daarvoor contact op met je lokale team.


Zet het in je agenda

Na deze eerste verkiezingen verheugen wij ons op het verder uitbouwen en ontwikkelen van Volt. Er staat veel moois voor de boeg! Meer informatie volgt nog maar zet de volgende data alvast in je agenda!

  • 06 juli - Nationale Volt borrel. Let op vorige week stond er een verkeerde datum.
  • 31 augustus - tweede Volt congres (ALV). 

Lid worden?

Dat kan al vanaf € 2,50 per maand.

 

Donaties

Vacatures

Voor de campagne hebben we geld nodig. Je kunt natuurlijk zelf doneren, maar helpen kan ook op andere manieren. Kijk hier wat je kunt doen.

We zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om ons team te versterken. Benieuwd naar onze vacatures? Kijk hier voor een overzicht.

 

Groet,

Hester


   

 

 

1 seat for Volt in the EP!

 

 

Now that the final results are known, we are certain: Volt Germany has secured the first Volt seat in the European Parliament. Damian, the lead candidate for Volt Germany and co-founder of Volt, will represent us all in the European Parliament for the next five years. For those who don't know him, you'll find a short video in which he introduces himself here.

Local seats

In addition to this seat in the EP, Volt managed to get hold of two other seats: The first local seats have been won in Wachenheim an der Weinstraße and Mainz!

Next steps

In addition to the fact that we are expanding Volt on the national and local level, the first EP seat is taking us to new steps at the European level. The goal of forming an own group in the European Parliament has not yet been achieved. With 1 seat for Volt, we have to decide on our focus in the EP over the next five years. Since this decision will have a major impact on the entire movement, members everywhere in Europe will decide on this together (they will receive a separate email about this). 


And on we go!

We received around 107,000 votes in the Netherlands in these first elections! While this unfortunately is not enough for a seat in the EP, is did give us a huge boost. With the enthusiasm and energy we have received from this, we will continue to expand Volt in The Netherlands. Tonight we met with a large group of local coordinators.

During this session we looked back on the campaign and strong growth over the past months to learn from this together and we looked forward to the future of Volt in the Netherlands. Similar sessions will be organised in the local teams. We all shape the future together, so let us know if you want to think and work on this with us. Get in touch with your local team for this.


Save the dates! 

Now that our first elections are behind us, we look forward to the further expansion and development of Volt. There are many beautiful things ahead! Like some national assemblies. More information will follow but save the dates below!

  • July 13 - National Volt drink. Please note last week there was a wrong date.
  • August 31 - second Volt congress (ALV). 

Want to join us?

You can become a member for only € 2,50 per month.

Donations

Vacancies

To run our campaign, we need money! Of course you can donate yourself, but there are other ways to help. See what you can do here.

We are always looking for enthusiastic volunteers to strengthen our team. Curious about our vacancies? You'll find an overview here.

 

Best,

Hester


  

-=-=-

Volt ·