Wat laten we onze kleinkinderen na als de EU een boekhoudproject wordt?

Een artikel geschreven door een aantal verontruste grootouders van Volt

De Brexit en de houding van de regering-Trump in de VS hebben ons recent wakker geschud. We zijn ons hierdoor extra bewust van de kwetsbaarheid van Nederland als welvarend, klein land. Het is evident dat Nederland niet in staat is om zelfstandig de grote naoorlogse verworvenheden te behouden, laat staan verder te ontwikkelen. Hiervoor is steun van gelijkgestemde landen nodig. De EU is zo’n groep gelijkgestemde landen met grosso modo dezelfde waarden en normen. Wij profiteren sterk van het project Europa. Natuurlijk, de EU is verre van volmaakt en een efficiëntieslag is hard nodig. De Brexit discussie heeft echter wel laten zien dat de EU van 27 landen in staat is om eensgezind op te treden. Alleen verdere samenwerking in EU-verband kan ons sterker maken voor de uitdagingen van de komende decennia. Daarom is het goed nieuws dat het kabinet laat weten de EU-begroting op inhoud te kunnen steunen maar slecht nieuws dat het weigert over de inhoudelijke consequenties te discussiëren en vooralsnog alleen wil praten over het maximum van de eigen bijdrage.

EU-budget en inhoud voor de komende 7 jaar

Klimaatverandering

De afspraken van Parijs moeten worden uitgevoerd. Binnen de EU kunnen we bereiken dat dit in heel Europa gebeurt. Het gaat om solidariteit en meebetalen. De Green Deal, de reductie van CO2-emissies via een substantiële Europese heffing en de aanleg van een efficiënte Europese infrastructuur (hogesnelheidstreinen, hoogspanningsnet etc.) vereisen een gecoördineerde transitie om tijdig de doelstellingen te halen.

Migratie

Vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal kunnen we alleen behouden als we de buitengrenzen gezamenlijk bewaken. Dat vereist middelen en menskracht.

Migratie binnen Europa zal alleen afnemen als we de welvaartsverschillen verkleinen. Alle landen en regio’s moeten van de EU profiteren.

De EU moet staan voor een gemeenschappelijk vluchtelingenbeleid. Snelle, korte procedures. Mensen die kunnen blijven moeten snel werk kunnen krijgen, inclusief onderricht in taal en (sociale) vaardigheden. Maak van het terugsturen een EU-verantwoordelijkheid (meer politiek gewicht).

Duurzame, groene landbouw

De vergroening van de landbouw is in Europa nog bepaald niet gelukt, ook niet in Nederland met zijn intensieve veehouderij. Bezuinig niet op deze sector, maar gebruik de bestaande fondsen voor verduurzaming. Gebruik het EU-budget als wisselgeld om het landbouwbeleid om te buigen naar vergroening.

De energietransitie

Koppeling van duurzame energiebronnen in Europa maakt effectiever en efficiënter energieverbruik mogelijk. Dus af van fossiele brandstoffen. Zon, wind, water en aardwarmte maken Europa toekomstbestendiger.

Technologische ontwikkeling

Alleen op Europese schaal kunnen we concurreren met en ons beschermen tegen multinationals als Google, Facebook, Huawei en Microsoft. Europa moet minder afhankelijk worden van China en de VS. Maar dan moet Europa wel alternatieven voor hun nu nog dominante producten gaan bieden!

Kunstmatige intelligentie in Europees verband verder ontwikkelen, zoals al decennia op een ander terrein succesvol gebeurt bij de CERN in Genève.

Misschien een dwaze gedachte, maar waarom geen nieuw hoogwaardig (technologisch) instituut in Straatsburg en dan stoppen met de maandelijkse verhuizing van het Europees Parlement.

Defensie

Nationale legers zijn niet meer toereikend voor het garanderen van vrede en veiligheid. De NAVO is door de opstelling van de VS kwetsbaar geworden. Krachtenbundeling binnen Europa van mensen, materieel, kennis en ervaring is vereist om weerbaar te zijn en te blijven en elders in de wereld hulp te kunnen bieden.

En verder

Naast het bovenstaande zijn er nog vele andere gebieden waarop Europees beleid zinvol is zoals: onderwijs, (ouderen)zorg, (jongeren)huisvesting, sociale vraagstukken, belastinghervorming, bestuurlijke vernieuwing, digitalisering, drugs(criminaliteit).

Conclusie

Op alle bovenstaande punten is eerder meer geld nodig dan minder in het belang van een welvarend, vrij en relatief veilig Europa voor onze kinderen en kleinkinderen. Lagere bijdragen van alle lidstaten als percentage van het BBP is dus een slechte zaak, en Nederland moet een dergelijke "race to the bottom" niet willen stimuleren.

Discussie over het (meerjaren)budget van de EU moet plaatsvinden in samenhang met de inhoud. De boekhoudersstrategie van Nederland en 3 andere landen (de vrekkige 4) doet afbreuk aan belang en betekenis van de Europese zaak in wereldperspectief.

In een turbulente wereldorde maakt alleen intensivering van Europese samenwerking ons sterk genoeg voor de toekomst.

Verontruste grootouders: Bert Zweers, Elske Uildriks, Reinier Bakker, Emiel Wegelin.