Volt Verklaring over het optreden van de EU tegen de verspreiding van COVID-19

Volt gelooft in een Europese Unie zonder grenzen. Alleen solidariteit en gecoördineerde Europese oplossingen zullen ons in staat stellen de huidige noodsituatie op het gebied van volksgezondheid doeltreffend te beheren. Dit is de kans voor Europa om kracht te tonen in eenheid.

De afgelopen dagen hebben sommige Europese landen zelfstandig, zonder afstemming met andere landen, hun grenzen gesloten. Niet alleen brengt het lukraak sluiten van de grenzen de samenhang van Europa op de lange termijn in gevaar, het blijkt ook geen effect te hebben op het bestrijden van het Coronavirus. Volgens deskundigen is dit geen efficiënte maatregel en moeten we accepteren dat het virus zich al door de hele Unie heeft verspreid. Natuurlijk betekent dat niet dat we nu niet meer tegen het virus op kunnen treden. In tijden van crisis moeten we gezamenlijk optreden, waarbij het beschermen van onze instellingen en waarden centraal staan zonder dat de volksgezondheid uit het oog wordt verloren. 

Bestrijding van COVID-19

We hebben een gezamenlijke reactie nodig om deze crisis doeltreffend aan te pakken en de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Volt wil dat Europese regeringen onmiddellijk beginnen met communiceren en de volgende maatregelen toepassen:

  • Lanceren van grootschalige tests in de hele EU, zoals aanbevolen door de WHO. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de ervaringen van andere landen, waaronder Zuid-Korea en Taiwan;
  • Beschikbaar stellen van vitale medische goederen en diensten, daar waar de behoefte het grootst is;
  • Zorg dragen voor nauwkeurige en tijdige verstrekking van informatie aan het maatschappelijk middenveld en de bevolking;
  • Actief uitdragen van ieders individuele verantwoordelijkheid; o.a. ‘Social Distancing’ en de meest effectieve maatregelen hiervoor;
  • Nauwgezet opvolgen van de richtlijnen van de WHO voor de behandeling van mensen die in contact zijn gekomen met COVID-19;
  • Volledig transparantie realiseren in alle gevallen dat burgerlijke vrijheden tijdelijk beperkt worden.

Bescherming van de rechtsstaat en mensenrechten

In deze tijd is het van groot belang dat de rechtsstaat en de mensenrechten gewaarborgd blijven. Daarom moeten maatregelen regelmatig herzien worden en onderworpen zijn aan wetgevend en gerechtelijk toezicht. Regeringen moeten hierin met het maatschappelijk middenveld samenwerken om een snelle beoordeling uit te voeren zodat de maatregelen en acties geen buitensporige inbreuk maken op de mensenrechten en de fundamentele vrijheden. 

Tegelijkertijd moeten we serieuze financiële maatregelen nemen om deze crisis aan te pakken. Volt is enthousiast over het EU-initiatief om het bedrijfsleven te beschermen door 37 miljard euro te investeren en de initiatieven van de Nederlandse overheid om ondernemers en werkenden te ondersteunen. 

Daarnaast wil Volt dat regeringen de maatregelen goedkeuren die door CesUE (centrum voor onderzoek, onderwijs en burgeractivisme) zijn voorgesteld aan de Europese Raad. Dit voorstel wordt gesteund door vooraanstaande academici, het maatschappelijk middenveld en de politiek. Volt dringt er, net als CesUE, bij de nationale regeringen op aan om het volgende meerjarig financieel kader onmiddellijk goed te keuren en de begroting te verhogen tot ten minste 1,3% van het BBP van de EU, zoals het Europees Parlement heeft gevraagd, om te zorgen voor de levering van cruciale goederen en diensten in de hele EU. 

Versterking van de EU op lange termijn

De regeringen moeten ook verdere stappen ondernemen om de EU te versterken op lange termijn, onder meer:

  1. Uitbreiding van het toepassingsgebied van het Europees Stabiliteitsmechanisme. Ten gunste van de economische en financiële stabiliteit van de EU moeten we onmiddellijk de versterking van de Europese en nationale gezondheidsstelsels financieren.
  2. Afschaffing van de verplichte voorziening voor een begrotingsevenwicht voor de EU en het creëren van financiering voor een EU-breed plan ter bevordering van het economisch herstel en de sociale cohesie in de EU tijdens en na de noodsituatie.
  3. Het verplaatsen van fiscale kwesties naar de ‘gewone wetgevingsprocedure’ en het verlenen van fiscale bevoegdheden aan de EU om nieuwe eigen middelen in te voeren- zoals de koolstofbelasting, de digitale belasting, de belasting op financiële transacties.

Om doeltreffend te kunnen optreden tegen epidemieën, maar ook om de gezondheid en welvaart van Europa buiten crisistijden te waarborgen, moeten we samen optreden. Volt wil daarom dat de nationale regeringen van de EU de volksgezondheid en de bestrijding van epidemieën tot een gedeelde bevoegdheid moeten maken.

Centraal staat dat Volt een enorme bewondering heeft voor het optreden van de Nederlandse regering, het zorgpersoneel, mensen met een cruciale functie en alle vrijwilligers. We komen hier uit door intensief samen te werken. 

Het bestuur van Volt Nederland en Volt Europa