Samen gezond

Samen gezond

4/23/2020, 3:37:18 PM

Onlangs ben ik op bezoek geweest bij een boer in Friesland. Hij realiseert zich dat boer en natuur niet apart van elkaar gezien kunnen en kiest daarom voor kleinschalige landbouw. Deze Friese boer is een uitzondering. Veel boeren hebben moeite om prioriteit te geven aan de natuur.

Sinds de Tweede Wereldoorlog voert Nederland een beleid dat erop gericht is zoveel mogelijk te produceren tegen een zo laag mogelijke prijs (nooit meer honger leiden). De prijzen worden hierdoor steeds lager, waardoor boeren steeds meer moeten produceren om dezelfde omzet te behalen. Door deze hoge eisen is het moeilijk voor een boerenbedrijf zich te focussen op natuurvriendelijke methodes, die bepaalde investeringen vergen. Hoe kunnen we duurzaamheid in de landbouw dan het beste stimuleren?

Als we een systeemverandering willen, dan moeten we de basis aanpassen, zoals het systeem van Europese subsidies. Zo willen we boeren niet meer stimuleren om zoveel mogelijk te produceren, maar juist om zo duurzaam mogelijk te produceren. [1] In plaats van boeren geld te geven voor het aantal hectaren dat ze bezitten, zouden we boeren geld kunnen geven voor geleverde diensten, bijvoorbeeld natuurbeheer.

Een andere manier om de focus te verleggen naar een meer duurzame productie, is door bedrijven extra te belasten voor hun uitstoot van broeikasgassen. Hoe meer een boerenbedrijf uitstoot, hoe meer hij belast wordt. Deze belastingen worden vervolgens gebruikt om de subsidies voor verduurzaming te financieren. Een boer krijgt zo de optie om zijn bedrijf duurzamer te maken, zonder dat hij onoverbrugbare investeringen hoeft te maken.

Ten slotte, we kunnen ook de intensieve landbouw herwaarderen. Het is niet realistisch om de gehele intensievelandbouwsector af te schaffen, maar we kunnen wel maatregelen nemen om de overdracht van ziektes, stikstof en broeikasgassen zo veel mogelijk te beperken. Intensieve landbouw brengt namelijk bepaalde gezondheidsrisico’s met zich mee en produceert daarnaast veel stikstof en methaan. [2]

Volt wil de groeiende scheidslijn tussen boeren en niet-boeren verkleinen. De geschiedenis heeft getoond dat het wijzen van vingers rampzalige gevolgen kan hebben. In dit verhaal is er geen ‘good-guy’ en ‘bad-guy’ (of good-girl en bad-girl). Nee, we staan voor een gezamenlijke uitdaging om het landbouw- en voedselsysteem weer gezond te maken en gaan het gezamenlijk verbeteren. We streven dan ook naar een oplossing waar iedereen beter van wordt.

Eén van de oplossingen is het aanleggen van een ecologische en agrarische hoofdstructuur. Dit houdt in dat we ruimte maken voor zowel een aaneengesloten natuur- als landbouwgebied en dat we plannen waar natuur-inclusieve en waar natuur-intensieve landbouw mag. Zo kunnen we landbouw en natuur op elkaar afstemmen en wordt heel Nederland gezonder.

Met vriendelijke groet,

Edwin Kok

Thema-coördinator ‘Landbouw en Voeding’

[1] Boerenbedrijven krijgen nu geld voor het aantal hectares dat ze bezitten. Daarmee zeg je dus: hoe groter, hoe beter. Meer informatie over het subsidiebeleid voor de landbouw: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/income-support/income-support-explained_nl.

[2] Doordat er in Nederland veel dieren en mensen op een beperkt oppervlak bij elkaar zitten, zijn virussen makkelijker overdraagbaar. In het verleden is zo bijvoorbeeld de vogelgriep ontstaan en nu hebben we te maken met het coronavirus.