Onze mensen

Onze mensen:

Algemene vragen en feedback:
info@voltnederland.org 

Pers- en mediavragen:
+31 6 48 25 43 93
media@voltnederland.org 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestuur

Laurens Dassen - Voorzitter
Email: laurens.dassen@volteuropa.org

Jason Halbgewachs - Secretaris
Email: jason.halbgewachs@volteuropa.org

Tom Bolsius - Penningmeester
Email: tom.bolsius@volteuropa.org

Aida Tunovic - Portefeuille Beleid
Email: aida.tunovic@volteuropa.org

Lars Jongerius - Portefeuille Expansie
Email: lars.jongerius@volteuropa.org

Liping Oerlemans - Portefeuille Ondersteuning
Email: liping.oerlemans@volteuropa.org

Onno Lixenberg - Portefeuille Campagne
Email: onno.lixenberg@volteuropa.org

Algemene contactgegevens Bestuur

Algemene vragen: Bestuur@voltnederland.org

Postadres: Tollensstraat 33-B, 1053 RS  Amsterdam

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Commissie van Geschil en beroep

De commissie van geschil en beroep van Volt Nederland heeft de taak de in de statuten en het huishoudelijk reglement genoemde geschillen en ingestelde beroepen, en alle door het bestuur van de vereniging Volt Nederland voorgelegde geschillen, te behandelen en tot een bindende uitspraak te komen.

Als het een beroep betreft brengt de commissie het besluit in kaart waartegen beroep wordt ingesteld en beoordeelt de motieven van de appellant tegen het genomen besluit. De appellant kan vragen het beroep mondeling te mogen toelichten. De commissie kan eveneens aan de appellant vragen het beroep toe te lichten. Na het wegen 

van alle argumenten van het besluit, van de appellant en van de regelgeving die betrekking heeft op het beroep komt de commissie, bij voorkeur met consensus tot een uitspraak. De uitspraak wordt op schrift gesteld en aan de betrokkenen toegezonden.

geschilenberoep@voltnederland.org 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kandidatencommissie

De kandidatencommissie van Volt Nederland heeft de taak het bestuur advies te geven over de geschiktheid van kandidaten,  waarvoor het bestuur een vacature heeft bekend gemaakt. Het betreft: 

- functies binnen Volt Nederland;

- een plaats op een kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend bestuurslichaam.

De commissie geeft per kandidaat een gemotiveerd advies over de geschiktheid van een kandidaat voor een functie en geeft aan of de kandidaat geschikt of ongeschikt wordt geacht om deze voor te dragen aan de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering besluit na schriftelijke stemming of de kandidaat wordt gekozen voor de functie en als het een kieslijst betreft voor de rangorde op de kieslijst.


kandidatencommissie@voltnederland.org