Maiden speech Damian

Maidenspeech Damian Boeselager

 

De eerste vertegenwoordiger van Volt Europa in het Europees Parlement, Damian Boeselager, heeft zijn eerste plenaire speech gehouden!

Damian besprak het standpunt van Volt ten aanzien van het EU-budget voor de komende bestuurstermijn: een bijzonder belangrijk onderwerp, temeer omdat het budget van de EU relatief klein is.

De meeste politieke families in het Parlement waren het eens over welke beleidspunten prioriteit verdienden: klimaat, migratie en asiel, jeugdwerkloosheid, Onderzoek en Innovatie, en kleine en startende ondernemingen. Een heikel punt was echter de verdeling van het budget. De Europese Raad, die bestaat uit de regeringsleiders van de lidstaten en samen met het Parlement het budget vaststelt, heeft weinig ambitie laten zien om deze zaken op Europees vlak te verbeteren met een bijpassend budget.

Damian heeft zich uitgesproken om onze regeringsleiders aan te sporen meer te investeren in Europa en ze te overtuigen dat investeren in Europa loont. Klik hier om zijn speech te zien.

Maiden Speech Damian Boeselager

The first representative of Volt Europe in the European Parliament, Damian Boeselager, has conducted his first speech!

Damian discussed the position of Volt vis-à-vis the EU-budget for the coming term: a highly important subject, especially because the budget of the EU is relatively small.

The majority of political families in the Parliament agreed on which policy areas ought to be prioritised: climate, migration and asylum, youth unemployment, Research and Development, and small and starting businesses. A point of contention, however, was the allocation of the budget. The European Council, which comprises the Heads of State or Government of the member states and decides on the budget together with the Parliament, has shown a lack of ambition to tackle these challenges on a European level with a realistic budget.

Damian has taken the floor to encourage our state leaders to invest more in Europe and to convince them that investing in Europe is rewarding. To watch his speech click here.