De afgelopen dagen hebben leden van Volt uit heel Europa gestemd over hoe we gaan samenwerken in het Europees Parlement de komende vijf jaar: in een groep of onafhankelijk.
Volt hoek

(for English scroll down)

Tijdelijk in een fractie?

De afgelopen dagen hebben leden van Volt uit heel Europa gestemd over hoe we gaan samenwerken in het Europees Parlement de komende vijf jaar: in een groep of onafhankelijk. Om de leden van zoveel mogelijk informatie te voorzien zijn door heel Europa discussies gevoerd, videosessies gehouden en is er in allerlei vormen informatie verstuurd.

Allereerst dank aan de 1.620 leden die gestemd hebben en aan iedereen voor de constructieve discussies, vragen en ideeën! Dit is een uniek voorbeeld van waar Volt voor staat: verhoogde directe burgerparticipatie en de kracht van Europese samenwerking: Het is nog nooit eerder voorgekomen dat mensen uit heel Europa samen stemmen over het lot van een gezamenlijke Euro-parlementariër.

En dan nu de uitkomt:
Een ruime meerderheid van onze leden heeft gekozen voor de Groenen82.96% gaf de voorkeur aan de Groenen t.o.v ALDE en 84.94% t.o.v. onafhankelijk blijven (de resultaten zijn berekend via de Schulze methode, binnenkort wordt de volledige dataset gepubliceerd voor transparantie). De komende vijf jaar zal Damian daarom namens ons plaatsnemen in deze progressieve, pro-Europese fractie.

Wij kijken uit naar het werk dat wij als Volt kunnen doen voor een sterker Europa door deze samenwerking. Daarnaast blijft ons doel dat wij als eerste Europese partij een eigen fractie gaan vormen in het Europees Parlement. We hebben er alle vertrouwen in dat we dit over vijf jaar halen. Daarvoor hebben we natuurlijk jouw hulp nodig om verder te bouwen aan onze unieke beweging!

Nogmaals dank voor jullie inzet en op naar meer zetels!


Volt NL toekomst - Meld je aan voor de Strategie Taakgroep

Na het succesvolle Volt NL Toekomst Diner met 50 teamleiders, campagneleiders, het bestuur en kandidaten, zijn nu ook de verschillende teams in Nederland bezig met het ophalen van ideeën voor onze strategie.

De volgende stap is het vertalen van deze input in de Volt NL Tweede Kamer Strategie. Hiervoor wordt deze week een taakgroep gevormd. De taakgroep gaat deze zomer uitwerken hoe we de belangrijkste strategische doelstellingen kunnen behalen. Deze doelstellingen zie je hierboven samengevat. 
  
En jij kunt helpen! Vind je leuk om mee te werken aan de Volt NL Tweede Kamer Strategie? Stuur dan vóór donderdag 13 juni 18:00 een mail naar lars.jongerius@volteuropa.org, waarin je aangeeft aan welk onderdeel je wilt bijdragen, op welke manier en hoeveel tijd je hebt. Wij zullen dan als bestuur ons best doen om je te plaatsen in één van de Strategie werkgroepen. 

Wij hebben heel veel zin om samen deze volgende fase van Volt in te gaan!


Zet het in je agenda

Na deze eerste verkiezingen verheugen wij ons op het verder uitbouwen en ontwikkelen van Volt. Er staat veel moois voor de boeg! Meer informatie volgt nog maar zet de volgende data alvast in je agenda!

  • 06 juli - Nationale Volt borrel.
  • 31 augustus - tweede Volt congres (ALV). 

Lid worden?

Dat kan al vanaf € 2,50 per maand.

 

Donaties

Vacatures

Voor de campagne hebben we geld nodig. Je kunt natuurlijk zelf doneren, maar helpen kan ook op andere manieren. Kijk hier wat je kunt doen.

We zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om ons team te versterken. Benieuwd naar onze vacatures? Kijk hier voor een overzicht.

 

Groet,

Mark


   

 

 

Join a group temporarily?

The last few days, Volt members from across Europe have voted on how we are to work together in the European Parliament over the next five years: in a group or independently. To provide the members with as much information as possible, discussions were facilitated throughout Europe, video sessions were held and information was sent in various forms.

First of all, thanks for voting to the 1.620 members who voted and to everyone for the constructive discussions, questions and ideas! This is a unique example of what Volt stands for: increased direct citizen participation and the power of European cooperation. It is the first time that people from all over Europe vote together about the fate of a joint Euro-parliamentarian.

And now the results:
A large majority of our members have chosen working together with the Greens. 82,96% preferred the Greens to ALDE and 84,94% to remain independent (the results were calculated using the Schulze method, the complete dataset will soon be published for transparency). The coming five years Damian will work together in this progressive, pro-European group.

We look forward to the work that Volt can do towards a stronger Europe from within this group. Of course our goal remains to be the first European party to form its own group in the European Parliament. We are confident that we will achieve this at the EP elections in five years. To achieve this we need your help of course. Together we further expand and build our unique movement!

Thanks again for your efforts and on to more seats for Volt!


Volt NL future - Sign up for the Strategy Task Force

After the successful Volt NL Future Dinner with 50 team leaders, campaign leaders, the board and candidates, the various teams in The Netherlands are now also busy collecting ideas for our strategy.

The next step is to translate this input into the Volt NL National Elections Strategy, for which a Strategy Taskforce will be formed for this week. This summer the taskforce will work on how we can achieve the most important strategic objectives. These objectives are summarised above.

And you can help! Do you want to participate in the Volt NL National Elections Strategy? Then send an email to lars.jongerius@volteuropa.org, before Thursday 13 June 18:00, in which you indicate to which theme you want to contribute, in what way and how much time you have. The board we will then do its best to place you in one of the Strategy working groups.

We look forward to entering this next phase of Volt together!


Save the dates! 

Now that our first elections are behind us, we look forward to the further expansion and development of Volt. There are many beautiful things ahead! Like some national assemblies. More information will follow but save the dates below!

  • July 6 - National Volt drink. Please note last week there was a wrong date.
  • August 31 - second Volt congress (ALV). 

Want to join us?

You can become a member for only € 2,50 per month.

Donations

Vacancies

To run our campaign, we need money! Of course you can donate yourself, but there are other ways to help. See what you can do here.

We are always looking for enthusiastic volunteers to strengthen our team. Curious about our vacancies? You'll find an overview here.

 

Best,

Mark