De EU rechtvaardig

Volt wil een eerlijk en rechtvaardig Europa. In het huidige Europa leven te veel mensen in armoede of onzekerheid. De manier waarop we met migratie omgaan heeft de afgelopen jaren humane en politieke crises veroorzaakt.   Volt wil ervoor zorgen dat Europa op een menselijke en eerlijke manier hulp biedt aan vluchtelingen. Daarnaast wil Volt een Europa van gelijke kansen voor iedereen, dat ervoor zorgt dat iedereen van globalisering kan mee profiteren.

Humaan migratiebeleid

  • Ontwikkel één snelle en rechtvaardige asielprocedure die op EU-niveau wordt toegepast.
  • Garandeer de rechten en een menswaardige behandeling van vluchtelingen in elk Europees land.
  • Herzie de Dublinverordening om opvang van vluchtelingen op Europees niveau te regelen.

Gelijke kansen voor iedereen

  • Geef ieder individu toegang tot dezelfde rechten, procedures en samenlevingsvormen.
  • Doorbreek het glazen plafond en verplicht vrouwelijke bestuursleden in ieder groot bedrijf vanaf 2025.
  • Garandeer het recht op abortus tot minimaal het eind van het eerste trimester en beschikbaarheid van anticonceptie in elk Europees land.

Geen armoede in Europa

  • Garandeer een minimuminkomen boven de armoedegrens voor alle Europese burgers.
  • Bescherm werknemers tegen negatieve gevolgen van economische migratie binnen Europa door sociaal beleid in de verschillende Europese landen op elkaar af te stemmen.
  • Maak wonen betaalbaar door sociale woningbouw te stimuleren en te experimenteren met nieuwe woonvormen.