Commissie van Geschil en beroep

De commissie van geschil en beroep van Volt Nederland heeft de taak de in de statuten en het huishoudelijk reglement genoemde geschillen en ingestelde beroepen, en alle door het bestuur van de vereniging Volt Nederland voorgelegde geschillen, te behandelen en tot een bindende uitspraak te komen.

Als het een beroep betreft brengt de commissie het besluit in kaart waartegen beroep wordt ingesteld en beoordeelt de motieven van de appellant tegen het genomen besluit. De appellant kan vragen het beroep mondeling te mogen toelichten. De commissie kan eveneens aan de appellant vragen het beroep toe te lichten. Na het wegen 

van alle argumenten van het besluit, van de appellant en van de regelgeving die betrekking heeft op het beroep komt de commissie, bij voorkeur met consensus tot een uitspraak. De uitspraak wordt op schrift gesteld en aan de betrokkenen toegezonden.

Algemeen contact: geschilberoep@voltnederland.org