2.4 Wat zijn jullie politieke waarden?

Answer

Volt steunt en volgt de grondbeginselen van de Europese Unie - menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en mensenrechten - en de ontwikkeling van een samenleving waarin inclusie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en non-discriminatie de boventoon voeren.

Wij zijn van mening dat er nog veel te verbeteren valt in onze gemeenschappen en dat we moeten streven naar niets minder dan de hoogste levensstandaard voor alle inwoners. Daarom hebben we Volt opgericht. De belangrijkste gedeelde waarden die onze progressieve visie op Europa inspireren zijn:

  • Menselijke waardigheid. Wij geloven in de onvoorwaardelijke waardigheid van de mens. Dit respect en de waardering voor elk mens is een uitgangspunt voor onze beleidsvorming.
  • Gelijke kansen. Wij geloven in het recht van elk mens om de eigen unieke talenten te ontplooien, ongeacht je levensomstandigheden. Om onze visie op Europa te realiseren willen we gebruik maken van het potentieel van elke burger en we kunnen het ons dus niet veroorloven om toe te staan ​​dat economische omstandigheden, discriminatie of vooroordelen sommigen in de weg zitten en anderen bevoorrechten.
  • Vrijheid. Wij geloven in en steunen alle vrijheden die zijn verankerd in het Handvest van de grondrechten van de EU. De invulling van sommige burgerrechten variëren echter nog steeds van lidstaat tot lidstaat. We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat alle burgers dezelfde mate van vrijheid genieten - of het nu gaat om burgerrechten of het starten van een onderneming - ongeacht in welk deel van onze Unie ze wonen.
  • Gerechtigheid. Wij geloven dat rechtvaardigheid niet alleen gelijke behandeling voor de wet betekent, maar ook juist refereert naar een rechtvaardige en eerlijke samenleving. In zo’n samenleving bestaat sociale mobiliteit, is sociale zekerheid een recht voor iedereen, wordt economische ongelijkheid verminderd en het milieu beschermt voor het algemeen welzijn van de generaties nu en de generaties die nog geboren moeten worden.
  • Duurzaamheid: onze focus is vooruitgang naar een betere toekomst. Duurzaamheid is hiervoor de sleutel. Onze economieën moeten zowel ecologisch als fiscaal duurzaam zijn, zodat toekomstige generaties kunnen genieten van een gezonde en leefbare omgeving, niet belast met schulden uit het verleden.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.